ⓘ 百科全書. 你知道吗? 页 9                                               

梵蒂岡廣播電臺

梵蒂岡廣播電臺 ( 義大利文:Radio Vaticana;拉丁文:Statio Radiophonica Vaticana ) ,梵蒂岡公立廣播也,以「教宗之聲」自許。都播館在義大利拉齊奧大區聖瑪利亞迪加萊里亞。西元一九三九年二月十二日,古列爾莫馬可尼肇厥基礎。自其肇立,皆耶穌會士持護。昔 ...

                                               

英國

大不列顛及北愛爾蘭聯合王國 ( United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ) ,都倫敦。方廿四萬公里,口六千萬有奇。初使中華之時,譯以英狤猁,後自稱 英吉利 ,是為舊名。今通稱之 英國 。 本土四分,曰英格蘭、蘇格蘭、威爾士、北愛爾蘭,前三者 ...

                                               

法國

法蘭西共和國 ( 法文:République Française ) ,立於歐羅巴洲。國人多法蘭西人。國語法語。都巴黎,號花都。昔世界大戰,法國悉戰勝。 其北為溫帶海洋性氣候,冬暖夏涼,全年皆雨,溫和宜人。南屬地中海型氣候,植柑橘、無花果、橄欖、葡萄等,夏熱冬暖,雨热异 ...

                                               

德國

德意志聯邦共和國 者,略稱 德國 ,中歐羅巴洲之國也,定都柏林。韓日稱之 獨逸 ,日本又謂 獨乙 ,中越簡稱 德 ,日韓簡稱 獨 。方卅六萬公里,口八千三百萬餘。旁接法蘭西、瑞士、奧地利、捷克、波蘭、丹麥、荷蘭、比利時、盧森堡九國。

                                               

西班牙

西班牙王國 在歐洲西南隅,略稱 西 。東以庇利牛斯山界法國,西接葡萄牙。南境為英屬直布羅陀。越地中海,別領休達、梅利利亞,又領巴利阿里、加那利,皆處海中。利瑪竇譯 以西巴尼亞 ,淸廷則取 日斯巴尼亞 ,耶經又譯 士班雅 ,越南舊譯 衣坡儒 ,均為其舊稱。今 ...

                                               

馬來西亞

馬來西亞 ,或作 大馬 ,東亞細亞之國也。嘗為葡人、荷人、英人所治,後得立國。公元一九六三年合原北婆羅州,砂拉越州及新加坡島於其國,號馬來西亞。後,新加坡自成一國。都吉隆坡, 公元人口三千二百餘萬。 計有十三邦,行君主立憲。王者無有常人,選賢而得,尊 ...

                                               

印度

印度 者,南亞之國也。舊多以 信德 、 身毒 、 天竺 稱之。方三百七十萬公里,世居七。口十一億,僅次中國。其海岸漫長、南有印度洋,西瀕阿拉伯海,東臨孟加拉灣。鄰有巴基斯坦、中國、尼泊爾、不丹、孟加拉、緬甸諸國,亦隔海望斯里蘭卡、馬爾代夫、印度尼西亞。 ...

                                               

歐盟張大

歐洲聯盟 初縱德法意荷比盧六國,皆自西歐,稱歐洲共同體。乃後 張大 ,及於廿八國,聯合而為歐盟。凡入盟者,需循哥本哈根之圭臬,用是自正,復審於歐盟。

                                               

安道爾

安道爾 者,歐洲之蕞爾小邦也,轄四百六十八平方公里。處西南歐,無海,在比利牛斯山東南,臨法國及加泰羅尼亞。其都安道爾城也。其國語加泰羅尼亞語也,亦通用西班牙語及法語。多信天主教。多高山峽谷,其平均海拔若一千一百米,乃歐洲地勢至高之國也。

                                               

歐元

歐元 者 ( €,EUR ) ,或稱歐羅,歐洲通貨,亦今國際通貨之準,通行於大部歐洲大陸交易常用之通貨也。 歐元發行權屬歐洲中央銀行,居德國法蘭克福,各成員國推選合宜之士理之,成員國括十九:奥地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷 ...

                                               

三十年戰爭

三十年戰爭 ,西元千十八年起於中歐。千四十八年,乃休。以兵戈及飢疫之殘暴,死者至於八百萬。故云書契以來,最屬慘酷。被殺傷者,多神聖羅馬帝國民;其餘則多他國軍旅。衝突苛虐歐洲。日耳曼戶,十亡其二。而波美拉尼亞至黑林山之迴廊間,民戶喪甚,其數有半。 初 ...

                                               

米蘭

米蘭 者,義大利西北之大邑也。亦米蘭省、倫巴第大區府。乃歐洲南之要衝,史甚久,以景觀、時尚、建築名。有口百八十二萬,若計其都市區,則有口八百萬,乃歐洲三大都市區一也。

                                               

窩闊臺

窩闊臺 ,蒙古大汗,太祖第三子也,母孛兒帖。 從太祖征伐平定四方,有戰功。一二二七年,太祖崩,越二年,太宗即位。用耶律楚材為中書令,承父志約宋滅金,都和林。降東遼與高麗,以拔都為帥,侵入歐洲,蹂躪俄羅斯,進軍波蘭、匈牙利。會帝崩,還軍。帝為人忠恕, ...

                                               

阿爾巴尼亞

阿爾巴尼亞 者,歐洲東之國也,處巴爾幹半島西南。隔亞得里亞海望義大利,南則接希臘,東臨馬其頓,東北乃塞爾維亞、科索沃,北乃黑山。其都乃地拉那。冷戰時曾行社會主義之政。乃歐洲貧弱之國,唯近年乃大善耳。西元二零一四年,歐盟納之為候選國耳。因斯坎德培之 ...

                                               

波士尼亞赫塞哥維納

波士尼亞赫塞哥維納 者,歐洲南之國也。處巴爾幹半島。多山。其都薩拉熱窩也。曾為南斯拉夫之一國,後自立於西元一九九〇年。內有二部,曰穆克聯邦,曰塞族共和國。

                                               

克羅地亞

克羅地亞 者,歐洲南之國也。處中歐,地中海及巴爾幹半島之交。其都及至大之邑乃薩格勒布。轄縣二十及直轄市一。幅五萬六千餘平方公里,有亞得里亞海上逾千之嶼。約有口四百二十八萬,多為克羅地亞人。多信天主教。

                                               

聖馬利諾

聖馬利諾 者,歐洲南之蕞爾小邦也。為義大利所圍,遂為國中國也。處義大利半島東。轄六十餘平方公里,人二萬餘。十分之九乃義大利人。國語義大利語也。其都聖馬利諾市,至大之邑乃塞拉瓦萊。

                                               

科索沃

科索沃共和國 ,在歐洲巴爾幹半島北。方萬九百又八公里,口二百一十二萬餘。都普里什蒂納。本屬南斯拉夫邦國塞爾維亞,因民多阿爾巴尼亞裔,素有異志。及南斯拉夫崩析,塞爾維亞勢衰,塞國總統憚其自立,乃揮軍至,屠殺阿裔,致舉世嘩然。北約遂出師,逼退塞師。嗣 ...

                                               

葡萄牙

葡萄牙 者,歐羅巴西南之國也,略稱 葡國 ,處伊比利亞半島,古曰 佛朗機 、 波而都瓦爾 、 蒲都麗家 、 波爾杜葛爾 、 博都雅 等,都里斯本。東北皆毗西班牙,西南則接大西洋。亦轄大西洋之亞速爾諸島、馬德拉諸島。其西之羅卡角,歐洲之至西也。 始于公元一一三九年

                                               

格瑞那達

格瑞那達 ,美洲島國也,居加勒比海中。方三百四十四平方公里。民十萬九千餘。都聖喬治。

                                               

伯利茲

伯利茲 ,或曰 貝里斯 ,中美洲國也。有要邑名貝里斯,遂以為國名。大西接瓜地馬拉、北臨墨西哥、東濱大西洋。都貝爾莫潘。方二萬二千九百六十六公里,口三十六萬餘。多宗基督新教。

                                               

先哥倫布

蓋美洲之地,本無人煙。迨萬四千年前,天下寒甚,極北之地,冰封萬里。而白令之海,處乎彼方,亦成冰焉。會東亞之民,有遊牧逐水草者,越之而至美洲。俄復南行,或緣海岸,或穿山谷,卒止而居,遂遍及美洲諸地。若夫其時南太平洋赤道之地,尚暖如春,泛舟者眾,偶有 ...

                                               

巴拿馬

巴拿馬 者,中美洲南端之國也。約有口二百八十四萬。巴拿馬運河貫其境,遂得地利耳。

                                               

哥斯大黎加

哥斯大黎加 ,又名 哥斯達黎加 ,在中美洲,北鄰尼加拉瓜,東接巴拿馬,位近赤道,都聖荷西。口四百一十五萬九千七百五十七人,方五萬一千平方公里。行共和,言西班牙語,民多力農,富於鄰邦。自一九四九年始,無有兵旅。其憲曰:「吾國無師」,且以十二月一日為廢 ...

                                               

墨西哥

墨西哥合眾國 在中美洲。都墨西哥城,其土修長,口盈億。北鄰美利堅合眾國,西臨太平洋,東濱墨西哥灣,南接拉丁美洲大陸。 十六世紀前,阿茲特克文明盛,一五一九年西班牙人浮海而至,遂併城邦。一八一零年乃告獨立,旋與北鄰美國因領土爭執惡戰,然屢戰敗,失土千 ...

                                               

美洲殖民

公元一四九二年八月三日,歐洲人哥倫布,將三船而西,以求赴印度之航道。越二月,始見島嶼,並名之曰聖薩爾瓦多。是時哥氏以為已抵印度,遂稱土著為印第安,俄而歸航。爾後亞美利哥復探斯地,知其非印度,而為新大陸耳,由是遂有亞美利加洲之名。自是以降,歐美二地 ...

                                               

斯大林

斯大林 ,或譯 史達林 、 史大林 ;格魯吉亞人,共產主義者,蘇聯執政,本姓 朱加什維利 ,歷任蘇聯共產黨中央委員會總書記、蘇聯部長會議主席、國防部長、蘇聯大元帥。一九五三年三月五日薨逝,年七十四。公元二零零八年,民舉俄羅斯人居功至偉者,斯氏列第三。蘇 ...

                                               

共產黨宣言

共產黨宣言 ( 英言The Communist Manifesto ) ,共產主義同盟之綱領也。馬克思、恩格斯共著之,謂共產風潮乃史之必然。西曆一八四八年二月二十一日佈於英國倫敦。斯文勉無產者起而革命,亡資本主義,致天下大同。 其「全方貧工之聯合!」 ( 德語:Proletarier al ...

                                               

路易斯安那州

路易斯安那州 ,在美國之南。處密西西比河下游,瀕墨西哥灣,北接阿肯色州,西臨德克薩斯州,東與密西西比州相接。其民風,地文皆迥異於他處,若印第安、西班牙、法國、英國、非洲之民風,咸見於此。產石油。府巴頓魯治也。至大之邑,乃紐奧良。

                                               

秘魯

秘魯 ,居南美洲,西望太平洋,東接巴西,北臨厄瓜多、哥倫比亞,南面智利。國有土一百二十八餘萬方公里。居有口三千二百八十六萬餘。都利馬。產金、銀、銅、鉛、煤、石油、鋅。信天主教。

                                               

君士坦丁堡普世宗主教區

君士坦丁堡普世宗主教區,正教十五自治教會之首,即 同眾之首 (the first among equals),奉首召使徒聖安德烈為開山牧首。君士坦丁大帝立新羅馬成,西對羅馬公教會,兩相輝映。古座於聖索菲亞大教堂,君士坦丁堡陷落,座法那爾聖喬治教堂及今。以君士坦丁堡普世宗主 ...

                                               

春秋

,魯史書也。 漢藝文志有春秋古經十二篇,經十一卷,隋唐志同古經十二篇。十一卷者,本公羊穀梁二家所傳,吳士燮始為之注,隋志載焉。又有賈逵春秋三家經訓詁十二卷,宋三家經二卷,唐志又有李鉉春秋二傳異同十一卷,李氏三傳異同例十三卷,馮伉三傳異同三卷,元和 ...

                                               

大篆

大篆 者,周宣王太史籀所作也。或曰柱下史始變。古文或同或異,謂之為篆。篆者,傳也,傳其物理,施之無窮。甄鄷定六書,三曰篆書八體。書法一曰大篆,又史籀十五篇並此也,以史官製之用以教授謂之史書。凡九千字,秦趙高善篆,教始皇少子胡亥書,又漢文帝王遵、嚴 ...

                                               

許渾

許渾 ,字 用晦 ,一曰 仲晦 ,祖出安州安陸,潤州丹陽人也,一曰睦州。晚唐詩人。

                                               

論語

者,孔子應答弟子、時人及弟子相與言而接聞。於夫子之語也,當時弟子各有所記。夫子既卒,門人相與輯而論纂。故謂之。 漢興有齊魯之說。傳齊論者,昌邑中尉王吉少府宋畸。御史大夫貢禹尚書令五鹿充宗膠東庸生。唯王陽名家。傳魯論語者,常山都尉龔奮、長信少府夏侯 ...

                                               

張燕公集

,唐張說撰。說事迹具本傳。其文章典麗宏贍,當時與蘇頲並稱。朝廷大述作多出其手,號曰燕許。載其集三十卷,今所傳本止二十五卷。然自宋以後,諸家著錄並同,則其五卷之佚久矣。集中稱,序為處士子將作少監行沖撰,而乃不載其為此官。稱,萬年縣令鄭國忠狀,六月十 ...

                                               

墨家

墨家 ,曰:「出於清廟之守。」以其尚儉,若廟守之樸也。其始墨子。墨子,戰國人也,本學儒術,疑其禮之用,乃自立一流,從者數百,皆稱 墨者 。 墨子學儒者之業,受孔子之術,以為其禮煩擾而不說,厚葬靡財而貧民,服傷生而害事,故背周道而行夏政。事人者,兼愛、 ...

                                               

女子國

女子國 ,又云 女國 ,中土古譚之國也。在古中國之西,或曰在東南。國中皆女人,故名。國民謂 女子民 。

                                               

十三經

十三經 者,儒典十三部合稱,為儒學要義。十三部者:、、、、、、、、、、、。十三之名成於明,萬曆十二年神宗詔令欽定,可誌之;然自漢武帝立五經博士以來,結集數經之事不絕,得增刪其目者,學界風尚及社稷權術也。 十三經言繁而雜,非出於一時一手,然多成於秦之 ...

                                               

郭子章

郭文定公子章 ,字 相奎 ,號 青螺 ,別號 蠙衣生 ,明江西泰和人,嘉靖二十一年十二月廿五生。 隆慶五年,登辛未科第三甲第二十四名進士,歷建寧府推官、潮州知府、四川督學、浙江參政、山西按察使、湖廣福建布政使。 時播州宣慰史楊應龍恃功驕蹇不法,糾苗倡亂, ...

                                               

茶經

,唐陸羽撰。 凡三卷,分十類,曰:一之源、二之具、三之造、四之器、五之煮、六之飲、七之事、八之出、九之略、十之圖。 世本無論茶之著,開其先河,而後茶道大行,飲茶之風盛矣。其文亦見譯於英、日、法等語,廣傳世界。 又有續茶經,清人陸延燦作。

                                               

曹三祝

曹三祝 ,河南陝州(今河南三門峡市)太陽里人。清將領,同武進士出身。官至福建福寧鎮總兵,兼署漳州鎮。

                                               

評諸葛亮

漢丞相 諸葛亮 ,神其能。武侯忠貞不二、毋懼艱困、嚴於律己、態度進取、死而後已、長於協調、以法為治。中,唐太宗、李靖數稱葛侯治軍及八陣圖,稱陳壽在評葛侯「史官鮮克知兵,不能紀其實迹焉」。唐朝選葛侯與張良、韓信、白起等九兵家為武廟十哲。葛侯著作極豐, ...

                                               

弘治

弘治 ,明孝宗之年號也,始於西元一四八八年,止於一五〇五年,凡十八年。

                                               

一四九九年

一四九九年 ,繼 一四九八年 ,下 一五〇〇年 。 合黃帝紀元 四一九六年 ,孔子 二〇五〇年 ,日本 明應 八年 ,皇紀 二一五九年 ,檀君紀元 三八三二年 ,佛曆 二〇四三年 ,回曆 九二〇年 ,明弘治十二年,歲次 己未 ,肖 羊 。

                                               

王積翁

                                               

楚熊霜

楚熊霜 , 羋 姓, 熊 氏,諱 霜 ,楚熊嚴之子。周時楚君。熊霜元年,周宣王初立。六年,薨,三弟爭立。仲雪死;叔堪避難於濮;少弟季徇立,是為熊徇。

                                               

玉山

玉山 ,古號 八通關山 ,日人稱 新高山 ,處臺灣中部,屹南投、嘉義、高雄之界,高三千九百五十二公尺。玉山積雪,亦側臺灣八景。 板塊運動而起,東西狹而南北長,狀十字,中心至高為主峰,山貌高峻,四面陡壁危崖,乃臺灣五嶽之首、百嶽之王。 玉山古名 八通關 , ...

                                               

貂蟬

貂蟬 ,又作 刁蟬 , 貂嬋 ,世傳爲美女。載云:「曹操未得志,先誘董卓,進刁蟬以惑其君。」俗謂王允進之以間董卓、呂布。云:卓常使布守中合,布與卓侍婢私通,恐事發覺,心不自安。或以此侍婢爲貂蟬。元雜曲言其字紅昌,任昂女也。至,增加細情,始臻豐滿。

                                               

藍 ,染艸也,可以染青色,故爲青之母也。 古者藍分三種: 蓼藍 染綠; 大藍 如芥染碧; 槐藍 如槐染靑。三藍皆可作澱(藍靛),色成勝母,故曰:「靑出於藍而靑於藍」。白居易詩云:「日出江花紅勝火,春來江水綠如藍」。 今者亦以爲色之一種,一說似青空之色。於 ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →